Středoškolské vzdělání ve Velké Británii

Britský vzdělávací systém je jedním z nejrespektovanějších a nejprestižnějších na světě. Každoročně na zdejší internátní školy přichází studovat minimálně 300 tisíc zahraničních studentů navzdory skutečnosti, že studium v Anglii patří mezi finančně nejnáročnější.

Proč studovat na britské škole

Diplomy vydané anglickými školami a univerzitami, které mají dlouholeté pedagogické zkušenosti a bohaté tradice, jsou ceněny po celém světě a představují určitou známku kvality.

Důkladné znalosti, schopnost svobodně myslet a vštěpované dobré mravy studentům umožňují budovat kariéru kdekoliv na světě.

Zobrazit katalogy škol

Vzdělávací proces v Anglii je zaměřen na rozvoj analytických dovedností. Studenti se neučí přednášenou látku nazpaměť, ale jsou schopni chápat logické souvislosti a vyvozovat závěry.

Výuka na britských školách představuje kombinaci staletých vzdělávacích tradic s moderním metodologickým vývojem a technologiemi.

Britský systém středoškolského vzdělávání

Britský systém středoškolského vzdělávání je velmi odlišný od toho českého. Děti nastupují do školy již ve věku 4-5 let a studují po dobu 13 let. Zahraniční studenti začínají ve Velké Británii studovat od vyšších ročníků a nezbytným krokem je absolvování přípravného programu pro přijetí. Důvodem je zejména rozdíl v organizaci studijních programů.

4-11 let
Primary school
Základní škola (1. až 6. ročník)

Studium na základní škole ve Velké Británii se zaměřuje na rozvoj tvůrčích a výzkumných schopností dětí. Děti společně utváří týmy, v jejichž rámci vytváří nejrůznější projekty. Díky projektům mohou experimentovat, zkoušet obhajovat vlastní názory a vést konstruktivní dialogy.

Na základních školách v Anglii se děti neučí pouze z literárních zdrojů, důraz je kladen také na chápání podstaty různých jevů a zákonů. Příkladem může být samostatné odvozování násobilky. Tento přístup k výuce zjednodušuje adaptaci, děti mohou neustále konverzovat se svými vrstevníky a zlepšovat tak své jazykové dovednosti.


11-14 let
Secondary school
Střední škola (6. až 9. ročník)

Studium v této etapě zahrnuje velký počet předmětů srovnatelných s českými studijními programy. Metody výuky jsou však odlišné. Na středních školách v Anglii je více času a pozornosti věnováno skupinové a týmové práci, diskuzím a také rozvoji praktických dovedností.


14-16 let
GCSE (General Certificate of Secondary Education)
Přípravný program pro získání osvědčení o středoškolském vzdělání

Doba trvání: 2 roky

Obsah: povinné předměty + volitelné předměty (umění, design, obchod, několik cizích jazyků a mnoho dalších)
Výsledek: zkouška se získáním certifikátu od A+ do G


16-18 let

A-Level
Britský národní přípravný program k univerzitnímu studiu

Doba trvání: 2 roky

Obsah: povinné předměty + volitelné předměty (umění, design, obchod, několik cizích jazyků a mnoho dalších)
Výsledek: výsledky zkoušky A-Level (s hodnocením od A+ do G) jsou základem pro přijetí na univerzity ve Velké Británii


IB (International Baccalaureate)
Mezinárodní přípravný program k univerzitnímu studiu

Doba trvání: 2 roky

Obsah: tři volitelné předměty na standardní úrovni a tři na pokročilé úrovni (v závislosti na zvoleném oboru)
Výsledek: výsledky zkoušky IB (maximální počet bodů je 45, diplom lze získat při dosažení 24 bodů) jsou základem pro přijetí na univerzity po celém světě (program je uznáván ve více než 100 zemích světa)

Programy pro zahraniční studenty

IGCSE (General Certificate of Secondary Education) 
Přípravný program pro získání osvědčení o středoškolském vzdělání, upravený pro zahraniční studenty

Doba trvání: 2 roky

Obsah: povinné předměty + volitelné předměty (umění, design, obchod, několik cizích jazyků a mnoho dalších) + dodatečná podpora v anglickém jazyce
Výsledek: zkouška se získáním certifikátu s body od A+ do G, na základě středoškolských studijních výsledků lze případně pokračovat v programech A-Level nebo IB

International Foundation 
Přípravný program k univerzitnímu studiu ve Velké Británii pro zahraniční studenty

Doba trvání: 1 rok

Obsah: anglický jazyk + předměty ve zvoleném oboru
Výsledek: přijetí do 1. ročníku bakalářského studijního programu

ESL (English as a Second Language), EAL (English as an Additional Language)

Doplňkové kurzy angličtiny jako cizího jazyka, které nabízí zahraniční školy zahraničním studentům. Kurzy probíhají souběžně s výukou.

Jak probíhá výuka

Školní rok v britských školách je rozdělen do tří semestrů a každý z nich trvá 12 týdnů.

Každý semestr má několikadenní malé prázdniny. V každém semestru jsou volné víkendy (sobota a neděle), které mohou zahraniční studenti trávit v rezidencích.

Domluvte si konzultaci

Soukromé internátní školy

Středoškolské vzdělání získané na soukromé internátní škole v Anglii je zárukou vysoké úrovně znalostí, bohatých tradic a vynikajících vyhlídek pro absolventy.


více než 2000
soukromých internátních škol ve Velké Británii

Školy v Anglii se vyznačují snahou vštípit dětem dobré mravy, naučit je svobodně přemýšlet a činit samostatná rozhodnutí. Důraz je kladen také na striktní dodržování kázně a bezpečnosti. Dle tohoto systému jsou studenti povinni vážně přistupovat k učení, být dochvilní a účastnit se všech školních aktivit.

Poměr učitelů a studentů
1/10 1/18
na soukromých školách na státních školách

Rozhodující je na britských školách poměr počtu učitelů k počtu studentů. Britské školy se vyznačují velkým počtem zkušených učitelů a relativně malými třídami, kde je každému ze studentů věnována maximální pozornost a péče. Úspěšní studenti se zde nenudí a těm, kteří zaostávají, učitelé věnují speciální pozornost a pomáhají jim zlepšovat se.

Rodiče pravidelně dostávají kompletní reporty o prospěchu svých dětí, jejich úspěších, chování a dodržování pravidel. Studentům je také poskytována pomoc během přípravy domácích úkolů, což usnadňuje adaptaci a napomáhá zlepšovat akademický prospěch.


Mezi studenty britských univerzit:
38 % 11 %
absolventů soukromých škol absolventů státních škol


Ze statistik (The Guardian) je zřejmé, že mají studenti značně vyšší šanci být přijati na univerzitu, pokud se hlásí z britské soukromé střední školy, než z britské státní instituce. Ze studentů přijatých ke studiu na prestižní univerzity Russel Group v roce 2015 bylo 11 % absolventů veřejných škol a 38 % absolventů soukromých škol.

Zobrazit katalog škol

Studium

Přístup ke vzdělávání se ve Velké Británii výrazně liší od systému, na který jsou zvyklí čeští studenti. Hlavním cílem britského školství je rozvoj tvůrčích a výzkumných schopnosti dítěte. Děti jsou aktivně zapojovány do procesu poznávání, provádí pokusy, realizují týmové projekty a snaží se porozumět vědeckým jevům a zákonům.

Britské školy jsou proslulé vysokou úrovní výuky a také speciálním přístupem ke vzdělávacímu procesu. Hlavním účelem studia je naučit žáky kritickému myšlení, naučit je analyzovat data a efektivně využít získané znalosti v praxi.

Výuka na britských školách je interaktivní, což znamená, že jsou studenti povzbuzováni ve výměně názorů, sdílení nápadů, k účasti v debatách a diskuzích.

Středoškolské vzdělání umožňuje studentům zaměřit se na přípravu ke studiu na univerzitě. Studium připraví studenty na pohovory a přijímací zkoušky, naučí je psát motivační dopisy. Kromě hlavního studijního programu je možné absolvovat speciální přípravné kurzy pro přijetí na Oxford a Cambridge a také na další prestižní lékařské nebo obchodní obory.

Již ve fázi přijímacího řízení věnuje komise pozornost mimoškolním úspěchům a také nadání budoucích studentů. Každodenní život britských studentů se vyznačuje bohatým kulturním a sportovním vyžitím.


Mimoškolní aktivity

Po vyučování a o víkendech se studenti mohou věnovat sportu, účastnit se divadelních představení, věnovat se hudbě a literatuře – nabídka mimoškolních aktivit v britských školách je velmi rozsáhlá.

Svět zná mnoho atletů, režisérů, spisovatelů, herců, hudebníků, kteří studovali právě ve Velké Británii a objevili své nadání ještě ve škole, kde se mohli věnovat své oblíbené činnosti.

Ubytování

Během studia jsou studenti obvykle rozdělení podle věku a jsou ubytováni v rezidencích na území školy. Mladší studenti bydlí zpravidla ve větších skupinkách o třech až pěti osobách, starší studenti pak bydlí po jednom, maximálně po dvou. Absolventi pak bydlí často odděleně a připravují se na samostatný život.

V každé rezidenci jsou vždy přítomni vychovatelé, kteří vykonávají „rodičovskou“ funkci a dohled nad studenty ze zahraničí. Školy v Anglii studentům poskytují zdravou a vyváženou stravu a samozřejmě také vysokou úroveň zdravotní péče.

Během prázdnin a o víkendech mohou studenti opustit území školy a bydlet mimo rezidence.

Většina britských škol se nachází daleko od velkých měst v ekologicky čistých oblastech obklopených přírodou. Obvykle se jedná o rozsáhlé a bezpečné prostory se školními budovami, rezidencemi, hřišti a parky, atd.

Perspektivy

Anglie je nyní světovým lídrem v oblasti středoškolského vzdělávání. Středoškolský diplom vydaný v Anglii umožňuje nástup na prestižní univerzity po celém světě. Valná část absolventů preferuje pokračovat ve studiu ve Velké Británii, jejíž univerzity představují 18 % za sta nejlepších univerzit podle žebříčku World QS Worl University Rankings (z let 2015-2016). Mezi nejprestižnější patří vysokoškolské instituce Russel Group, kam patří University of Cambridge, University of Oxford, London School of Economics, Imperial College London a další.

Náklady na studium

Náklady na studium se na britské škole mohou pohybovat mezi 25 000 až 45 000 liber ročně. Cena obvykle zahrnuje ubytování, stravu, školní materiály a zdravotní pojištění. Další poplatky mohou zahrnovat opatrovnické služby, administrativní poplatky, náklady na uniformu, letenky, transfery a služby IQ Consultancy.

Jak se přihlásit na školy v zahraničí

Kdy začít s přípravou

Většina soukromých britských škol přijímá zahraniční studenty ve věku od 11 až 13 let, tedy od věku kdy je dítě zcela nezávislé a nedělá mu problém zvyknout si na neznámé prostředí. Některé školy umožňují přihlásit se ke studiu již ve věku 7 let.

S přípravou ke studiu je doporučeno začít nejpozději jeden rok před zápisem, aby bylo možné posoudit akademické znalosti, v případě potřeby zlepšit jazykové dovednosti, připravit zájemce o studium na přijímací zkoušky a výuku ve vzdělávacím systému, který jim zatím není známý.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu jsou velmi přísná a jsou založena na:

  • prospěchu, zájmech a koníčcích
  • písemných zkouškách z angličtiny a matematiky
  • pohovoru

Jak probíhají zkoušky

Každá britská škola používá vlastní interní testy, coby vstupní zkoušku. Testy jsou jedinečné a jedná se zpravidla o 3-4 zadání, mezi která mohou patřit zadání pro poslech, čtení, procvičení gramatiky, logického myšlení, psaní, mluvení a všeobecný přehled. Některé školy vyžadují také napsání eseje na dané téma a absolvování pohovoru se zástupcem školy. Tímto způsobem jednotlivé školy rozhodují o přijetí zájemců o studium.

Jak si vybrat tu správnou školu

Rodiče se mohou rozhodnout, zda budou vybírat školu sami, nebo jestli tento náročný proces svěří odborníkům, kteří se v této problematice dobře orientují a pomohou s výběrem vhodné školy pro konkrétní děti.
Domluvte si konzultaci

Žebříčky britských škol jsou tvořeny na základě konečných výsledků zkoušek studentů (The Telegraph), kontroly organizace výuky a ubytování (Ofsted). Nicméně ne vždy se vyplatí spoléhat se na výběr pouze podle oficiálních údajů a statistik. Pro děti je často snazší přizpůsobit se a rozvíjet se ve školách, které jsou méně známé a méně propagované, přičemž nejsou horší než školy umístěné na prvních příčkách žebříčků. Klíčový může být fakt, že menší školy mají přátelskou a rodinnou atmosféru, která přispívá k rychlejší adaptaci a pomáhá dětem cítit se v zahraničí více jako doma.

Odborníci společnosti IQ Consultancy doprovází rodinu po celou dobu přijímacího procesu, což zahrnuje nejen přípravu na zkoušky, ale také neustálou komunikaci s jednou nebo několika vybranými školami (v angličtině), vyřízení a překlad potřebných dokumentů a rovněž dohled nad studentem v zahraničí.

Aby bylo možné seznámit se se školou předem, je užitečné navštěvovat veletrhy středoškolského vzdělávání a další tematické akce, kde je možné setkat se s představiteli nejen britských škol. Vynikající možností, jak si vyzkoušet vzdělávání v zahraničí jsou také letní jazykové programy. Velké množství středních internátních škol nabízí podobné kurzy během prázdnin.

Odborná pomoc

IQ Consultancy je oficiálním zástupcem středních internátních škol v Anglii s vysokou akademickou úrovní vzdělání a s výbornou reputací. Naše společnost nabízí pouze osvědčené školy s dobrou pověstí a dokáže pro vás vybrat školu individuálně, jelikož každé dítě má svůj vlastní charakter, tempo učení i úroveň jazykových znalostí.

Naši odborníci neustále komunikují se zástupci všech vzdělávacích institucí, navštěvují je, jsou v kontaktu s rodiči i studenty, a proto mají k dispozici ty nejaktuálnější informace a novinky.

Pomůžeme vám:

  • vybrat nejvhodnější školu
  • posoudit šanci na přijetí
  • zvládnout přijímací zkoušky
  • připravit dítě na přijetí a k zápisu do studia
  • vyřídit všechny potřebné dokumenty
  • zajistit dohled nad dítětem během studia

Více než 70 britských středních škol nám svěřuje dohled nad přijímacími zkouškami v naší kanceláři. Konečné rozhodnutí o zápisu schvaluje zkušební komise každé školy na základě výsledků zkoušek, což obvykle netrvá déle než 2 týdny.

IQ Consultancy je navíc akreditovaným školicím centrem pro UKiset, což je jednotná zkouška pro přijetí ke studiu na britských školách.

Můžete kdykoliv kontaktovat naše specialisty a získat tak podrobné informace o školách a také doporučení ohledně přijetí. Pomáháme také zorganizovat online schůzku se zástupcem vybrané školy.

Přihlaste se na bezplatnou konzultaci a dozvíte se více o středoškolském vzdělání ve Velké Británii.

Začněte studovat s námi!
eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика